Velkommen til Direkte bemanning

Du er nå en viktig del av Direkte Bemanning AS 

Vi arbeider med å få folk ut i jobb hver dag, og knytte til oss små og store bedrifter. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden etter endt oppdrag. I tillegg rekrutterer vi også direkte til våre kunder.

I denne håndboken finner du praktiske opplysninger og informasjon om ditt arbeidsforhold i Direkte Bemanning AS. Dersom det er noe du ikke finner svar på, eller det er noe du trenger råd om eller hjelp til i din arbeidssituasjon, er vi alltid klare til å snakke med deg.

Vi ser fram til et godt samarbeid!

Lukk 

Verdier

Vår målsetting er å levere gode fagfolk til våre kunders prosjekter. Vårt mål er å  være det naturlige førstevalget for både kunder og kandidater. 

Vi liker fart og tempo og vet å strekke oss det lille ekstra.


Verdiene våre er et ledd i å nå denne målsettingen


ÆRLIGE- DIREKTE & EFFEKTIVE Lukk 

Generelt

Taushetsplikt
Som Direkte bemanning- arbeider  har du taushetsplikt om så vel Direkte Bemanning  som våre kunders forretnings- og driftsforhold. Brudd på taushetsplikten kan få alvorlige konsekvenser både for deg og Direkte Bemanning. For å være på den sikre siden bør du oppfatte alle opplysninger du får i forbindelse med oppdrag som konfidensielle, og ikke snakke med utenforstående om forhold hos kunden eller i Direkte Bemannig. Ved å signere på Arbeidsavtalen signerer du samtidig på taushetserklæring for Direkte Bemanning  (arbeidsavtalen har eget avsnitt for taushetsplikt). Vi har også noen kunder som ønsker at du signerer på deres taushetserklæring i tillegg.


Arbeidsavtale
Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Direkte Bemanning som er din arbeidsgiver, og at det er Direkte Bemanning som er ansvarlig for at du får lønn og feriepenger, samt at skatte- og trygdetrekk blir foretatt etter gjeldende regler i arbeidsmiljøloven, ferieloven og folketrygdloven. Arbeidsavtalen suppleres med en oppdragsbekreftelse for hvert nye oppdrag. Ved forlengelse av oppdrag, mottar du en ny oppdragsbekreftelse.


Tilbud om oppdrag
Som medarbeider i Direkte Bemanning  (fast ansatt uten garantilønn) står det deg fritt å akseptere oppdrag du blir tilbudt. Takker du ja, forplikter du deg til å arbeide hos kunden i den tiden som er avtalt, så sant du ikke blir syk eller må være borte fra arbeid av andre grunner.

Fravær må umiddelbart meldes til kunden og din konsulent i Direkte Bemanning.

Ved avtalt oppdrags utløp står det deg fritt å velge om og når du vil ta nye oppdrag. Ønsker du nye oppdrag vil vi presentere deg i passende ledige oppdrag, med mindre det foreligger gyldig grunn til oppsigelse eller avskjed. Det er derfor viktig at du til enhver tid oppdaterer din tilgjengelighet for oss i webportalen og holder tett dialog med din kontaktperson i Direkte Bemanning


Oppdragsinformasjon
Vi gir deg all den informasjon du trenger om oppdraget; arbeidstid, adresse og veibeskrivelse, hvem du skal rapportere til og en beskrivelse av arbeidet du skal utføre.  Alt du trenger å tenke på er å gjøre en god jobb!

Vi gjør oppmerksom på at du i det daglige arbeidet vil være underlagt den enkelte oppdragsgivers styring og kontroll, herunder gjeldende retningslinjer hos oppdragsgiver.


Oppfølging
I løpet av de første dagene du er ute i oppdrag vil vi ta kontakt med deg for å høre hvordan arbeidet går og hvordan du trives. Videre holder vi fortløpende kontakt både med deg og kunden under oppdragets varighet. Det er imidlertid viktig at du også holder oss oppdatert. Husk at det er Direkte Bemanning som er din arbeidsgiver, og skulle du ha konkrete spørsmål eller problemstillinger er vi her for å hjelpe deg.

For oss er det viktig at du trives i oppdraget ditt. Vi evaluerer alle oppdrag underveis og ved avslutning av av hvert oppdrag. Denne oppfølgingen gir oss også et bilde av kundens oppfatning av hvordan oppdraget er utført.


Endringer i oppdrag
Dersom kunden gir deg beskjed om at ditt oppdrag blir kortere eller lengre enn opprinnelig avtalt, ta kontakt med din konsulent/kontaktperson i Direkte Bemanning så raskt som mulig. Normalt vil du få all slik informasjon via Direkte Bemanning. 

For å ha rett til lønn i hele den opprinnelige oppdragsperioden (ved avkorting av opprinnelig oppdrag), er du forpliktet til å godta annet passende arbeid du blir tilbudt.

Hvis du ønsker en fast stilling fremfor vikariater, ta kontakt med oss og vi vil hjelpe deg så godt vi kan.

Det kan også hende at kunden tilbyr deg fast stilling. Da er det viktig at du raskt tar kontakt med oss for behandling av saken.


Gi beskjed
Er du forhindret fra å møte på jobb uansett årsak, er det viktig at du gir beskjed på telefon (ikke sms) til din overordnede hos oppdragsgiver og til din kontaktperson i Direkte Bemanning  så raskt som overhodet mulig og før arbeidsdagens start. Oppstår det problemer av noe slag på arbeidsplassen, kontakt din konsulent i Direkte Bemanning. Ikke ta opp spørsmål om arbeidsbetingelser, oppgaver eller andre forhold hos oppdragsgiver på egen hånd. Det er vi som er din arbeidsgiver. Slike forhold skal derfor tas opp med din konsulen/kontaktperson i Direkte Bemaning

For at vi skal kunne holde kontakt med deg, er det viktig at du gir oss beskjed om endring av adresse, telefonnummer og evt. epost.

Lukk 

Arbeidstid/overtid

I det enkelte oppdrag skal du være omfattet av kundens vilkår for tilsvarende stilling når det gjelder arbeidstidens lengde og plassering, overtidsarbeid, varighet og plassering av pauser og hvileperioder og nattarbeid.

Ellers gjelder følgende: Den daglige og ukentlige arbeidstiden følger av arbeidsavtale og oppdragsbekreftelsen for det konkrete oppdraget. Dersom ikke annet gjelder hos innleieren i det enkelte oppdrag er du forpliktet til å utføre overtidsarbeid og/eller merarbeid etter arbeidsmiljølovens regler.

Dersom innleier i oppdragsperioden holder virksomheten stengt eller av andre årsaker holder stengt, hele dager eller deler av dager, er dette å anse som en del av oppdragsgivers arbeidstid, som det derfor ikke betales lønn for.

Dersom innleier ved slik stengning likevel betaler lønn (ikke feriepenger) til sine egne ansatte i samme stilling som du er i, skal du etter likebehandlingsreglene ha tilsvarende lønn. Hvis innleier i slike tilfeller ikke betaler lønn til egne ansatte, har heller ikke du krav på lønn for tiden under slik stengning.

Lukk 
personalhandbok

Generelt

Dersom du blir syk og av den grunn må være borte fra arbeid, skal du gi beskjed til Direkte Bemanning  (din kontaktperson/konsulent) så tidlig som mulig, og senest innen arbeidets start første fraværsdag.

Husk også å melde fra til arbeidsplassen du er på.

Ved fravær ut over én dag må du ringe din konsulent daglig hvis du på grunn av sykdom fortsatt ikke kan møte på jobb.

I personalhåndboken for medarbeidere finner du ytterligere informasjon vedrørende sykdom.

God bedring!

Lukk 

Egenmelding

a) Du må ha jobbet for Direkte Bemanning sammenhengende i 2 måneder uten opphold på mer enn 14 dager mellom oppdrag. 
b) Maksimalt 4 egenmeldinger i løpet av 12 måneder.
c) Gjelder kun for hele fraværsdager.
d) Gjelder maksimalt 3 kalenderdager av gangen.
e) Maksimalt 3 dager innenfor 16 kalenderdager. Kan være fordelt på flere egenmeldingstilfeller.
f) Dersom mer enn 3 egenmeldingsdager i løpet av en 16 dagers periode, kreves sykmelding fra lege fra dag 4.
g) Egenmelding kan ikke være en forlengelse av en sykmelding.
h) Egenmeldingsskjema må sendes via skjema (knapp under) innen 14 dager fra første fraværsdag.
Lukk 

Sykmelding

a) Du må ha jobbet for Direkte Bemanning sammenhengende i 4 uker uten opphold på mer enn 14 dager mellom oppdrag.
b) Egenerklæringen på del D må fylles ut og signeres.
c) Original del C og D må så raskt som mulig og senest innen 14 dager sendes i posten til:

Direkte Bemanning AS
Borgeskogen 47

3160 Stokke

Digitale sykemeldinger: Direkte Bemanning  kan på nåværende tidspunkt ikke motta digitale sykemeldinger i Altinn. Sykemelding må derfor sendes per post.

Lukk 

Omsorgspenger

a) Du må ha jobbet for Direkte bemanning sammenhengende i 4 uker uten opphold på mer enn 14 dager mellom oppdrag. 
b) Til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år.
c) Kun ved barnets sykdom, ikke ved generell kontroll på helsestasjon, tannhelsetjeneste eller lignende.
d) Inntil 3 sammenhengende fraværsdager uten erklæring fra lege. 
e) Fra og med 4. fraværsdag må det framlegges erklæring fra lege.
f) Egenmeldingsskjema må sendes (knapp under) innen 14 dager fra første fraværsdag.
g) Ved utvidet rett (fra dag11) må vedtak fra NAV fremlegges.
Lukk 
sykefravær

Lønnskalender 2017

Lønnskalender

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!